Slovenský jazyk

Tu si môžeš zopakovať učivo 2. ročníka – tvrdé, mäkké slabiky, slová s “y” po hláske l a všeličo iné.

Doplň y/i

Obrázok vety

Oprav vety

Slová s i/y po L         Slová s y/i po L – 2

Vety

Zlož slová

Delenie hlások – kačka

Delenie hlások – Mikuláš